Privacyverklaring

Privacyverklaring van Autobedrijf Kemper

Introductie
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens die worden verzameld of gebruikt door Autobedrijf Kemper. De organisatie waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.autobedrijfkemper.nl of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die autobedrijf Kemper verzamelt tijdens uw interacties met autobedrijf Kemper, zoals wanneer u onze websites bezoekt, diensten
gebruikt die worden aangeboden door autobedrijf Kemper, een diensten of product aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met de organisatie, enzovoort.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?
We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden, maar niet beperkt tot:

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist.

Het soort persoonlijke gegevens dat we verzamelen
Autobedrijf Kemper kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van autobedrijf Kemper, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan autobedrijf Kemper verstrekt.

Autobedrijf Kemper kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken,
met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met autobedrijf Kemper delen, met
inbegrip van maar niet beperkt tot:

Autobedrijf Kemper kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen als u klant bent bij een
groepsvennootschappen of partners. Als u niet wilt dat autobedrijf Kemper de
persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons dit laten weten
door contact met ons op te nemen via administratie@autobedrijfkemper.nl.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens
Autobedrijf Kemper bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hiervoor hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
We kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Autobedrijf Kemper verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autobedrijf Kemper blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Uw rechten
Op verzoek zullen wij u een overzicht van uw persoonsgegevens geven. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met geldende wet- en regelgeving, zullen we uw gegevens corrigeren, verwijderen of de verwerking van de persoonsgegevens beperken. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen. Verzoeken tot inzage, correctie, beperking of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar administratie@autobedrijfkemper.nl. Autobedrijf Kemper zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uw voorkeuren
We willen u beter leren kennen om u beter van dienst te kunnen zijn, maar we respecteren ook de keuzes die u maakt ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dit laten weten door dit aan te geven via de e-mails die u ontvangt. Mogelijk heeft u uw persoonsgegevens aan autobedrijf Kemper al eerder verstrekt in verband met bijvoorbeeld het registreren van aankopen of via het maken van een afspraak of op een andere manier. Uiteraard hebt u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor gerichte communicatie van autobedrijf Kemper.

Links naar andere websites
Wanneer u de website van autobedrijf Kemper bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door autobedrijf Kemper en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van autobedrijf Kemper zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

Cloud
Autobedrijf Kemper kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van autobedrijf Kemper door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Autobedrijf Kemper heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Autobedrijf Kemper maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Autobedrijf Kemper gevestigd aan de Dorpsstraat 20 te Diepenveen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met M.E. Kemper-Verweij via administratie@autobedrijfkemper.nl.
Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden.